Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Anke Munsterhuis SKIN & RELAX en een cliënt waarop het instituut deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen instituut
Anke Munsterhuis SKIN & RELAX zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Anke Munsterhuis SKIN & RELAX zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.


3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Anke Munsterhuis SKIN & RELAX melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beautique Anke 100% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag het instiuut de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in het instituut aan komen kan Anke Munsterhuis SKIN & RELAX de afspraak annuleren en het gehele afgesproken bedrag berekenen.


4. Betaling
Anke Munsterhuis SKIN & RELAX vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten per pin of contant te voldoen. Wanneer er is afgesproken tussen Anke Munsterhuis SKIN & RELAX en cliënt per factuur te betalen, moet dit binnen een termijn van 7 dagen voldaan worden. Er wordt éénmalig een herinnering verstuurd waarbij deze binnen 7 dagen betaald moet worden. Wanneer de herinnering  niet binnen 7 dagen betaald wordt mag Anke Munsterhuis SKIN & RELAX 20% extra bovenop de factuurprijs berekenen.


5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Anke Munsterhuis SKIN & RELAX de eerste behandeling van alle gegevens, waarbij aangegeven wordt dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen en administratie. Het instituut neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Anke Munsterhuis SKIN & RELAX behandeld de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Anke Munsterhuis SKIN & RELAX zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding
Anke Munsterhuis SKIN & RELAX is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Anke Munsterhuis SKIN & RELAX verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Anke Munsterhuis SKIN & RELAX is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Beautique Anke is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Anke Munsterhuis SKIN & RELAX is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Garantie
Beautique Anke geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten.

Deze garantie vervalt indien:


  • - De cliënt andere producten dan de door Anke Munsterhuis SKIN & RELAX geadviseerde producten heeft gebruikt
  • - De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
  • - De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  • - De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
  • - Er binnen 7 dagen geen contact is opgenomen.9. Beschadiging & diefstal
Anke Munsterhuis SKIN & RELAX heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Het instituut meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Anke de eigenares van Anke Munsterhuis SKIN & RELAX. De praktijk moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Anke Munsterhuis SKIN & RELAX de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Anke en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Anke Munsterhuis SKIN & RELAX het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

12. Recht
Op elke overeenkomst tussen Anke Munsterhuis SKIN & RELAX en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.


Anke Munsterhuis SKIN & RELAX

Anke Munsterhuis

Kerkweg 24
7561 PT Deurningen

Op de hoogte blijven over alles wat het beste is voor jouw huid?

text
E-mail